Printed from https://www.webqc.org

Masa Molowa, Masa Cząsteczkowa i Kalkulator Składu Pierwiastkowego


Masa molowa of fructose is 180.1559 g/mol
Zamiana masy C6H12O6 na mole
ZwiązekMoleMasa, g
C6H12O6

Skład pierwiastkowy C6H12O6
PierwiastekSymbolMasa atomowaAtomyProcent masowy
WęgielC12.0107640.0010
WodórH1.00794126.7138
TlenO15.9994653.2852

Procent składu masyProcent składu cząsteczkowego

Przykładowe reakcje dla C6H12O6
RównanieTyp reakcji
C6H12O6 + O2 = CO2 + H2Ocombustion
C6H12O6 = C2H5OH + CO2decomposition
C6H12O6 = C2H6O + CO2decomposition
C6H12O6 = C + H2Odecomposition
C6H12O6 + O = CO2 + H2OPodwójna wymiana

Formuła w systemie Hill C6H12O6

Obliczanie masy molowej (masa molowa)

Aby obliczyć masę molową związku chemicznego, wpisz jego wzór i wciśnij 'oblicz' We wzorze chemicznym można użyć:
  • Każdy pierwiastek chemiczny. Capitalize the first letter in chemical symbol and use lower case for the remaining letters: Ca, Fe, Mg, Mn, S, O, H, C, N, Na, K, Cl, Al.
  • Grupy funkcyjne:D, Ph, Me, Et, Bu, AcAc, For, Ts, Tos, Bz, TMS, tBu, Bzl, Bn, Dmg
  • nawiasy zwykłe () lub kwadratowe [].
  • Nazwy zwyczajowe związków.
Przykłady obliczeń molowych masowych: NaCl, Ca(OH)2, K4[Fe(CN)6], CuSO4*5H2O, water, nitric acid, potassium permanganate, ethanol, fructose.

Molar mass calculator also displays common compound name, Hill formula, elemental composition, mass percent composition, atomic percent compositions and allows to convert from weight to number of moles and vice versa.

Obliczanie masy cząsteczkowej (masa cząsteczkowa)

To calculate molecular weight of a chemical compound enter it's formula, specify its isotope mass number after each element in square brackets.
Przykłady obliczeń molekularnych wagowych: C[14]O[16]2, S[34]O[16]2.

Definicje masie cząsteczkowej, masy cząsteczkowej, masy cząsteczkowej i masy molowej

  • Masa cząsteczkowa to masa jednej cząsteczki substancji i jest wyrażona w jednostkach masy atomowej (u). (1 u jest równe 1/12 masy atomu węgla-12)
  • Masa molowa ( masa cząsteczkowa ) jest masą jednego mola substancji i jest wyrażona w g / mol.
Masy atomów i izotopami są z NIST artykułu .

Podobne: Ciężary cząsteczkowe aminokwasów
Masy cząsteczkowe obliczane dzisiaj
Wyraź opinię o działaniu naszej aplikacji.
Menu Zbilansuj Masa molowa Prawa gazowe Units Narzędzia chemiczne Układ okresowy Forum chemiczne Symetria Stałe Contribute Skontaktuj się z nami
Jak cytować?